Uživatelské nástroje

Toto je starší verze dokumentu!


Instalace Ubuntu server 16.04 na vpsFree

Momentálně vpsFree podporuje jen Ubuntu server 14.04. Upgrade na 16.04 proto využívá balíku update-manager-core a příkazu do-release-upgrade.

Základní nastavení serveru před upgradem na 16.04

 1. přes vpsAdmin vytvořit nové playground VPS s Ubuntu server 14.04
 2. vygenerovat si heslo roota, to si uložit do správce hesel (Keepass2) a opsat si IP adresu IPv4
 3. v /etc/hosts lokálně si případně doplnit záznam pro IP adresu, aby stačilo zadávat jen doménové jméno, např. dev.rozletse.cz
 4. přihlásit se jako root na vps přes ssh (ssh root@dev.rozletse.cz)
 5. přes adduser si vytvořit vlastního uživatele
 6. přidělit uživateli sudo práva přes sudo usermod -aG sudo username
 7. zkusit se na nového uživatele v novém okně přihlásit a vyzkoušet příkaz sudo su, jestli uživatel opravdu má sudo práva
 8. pro pohodlnost si nainstalovat mc a mcedit, sudo apt-get udpate && sudo apt-get install mc mcedit
 9. zabezpečit ssh server: sudo mcedit /etc/ssh/sshd_config. zakázat login roota: PermitRootLogin No, a změnit port z 22 např. na 10022: Port 10022
 10. povolit si přihlášení přes rsa public key, z lokálního PC zkopírovat záznam z ~/.ssh/id_rsa.pub a ten vložit do souboru authorized_hosts na serveru (~/.ssh/authorized_hosts)
 11. opravit přístupová práva k této složce na serveru, chmod 700 ~/.ssh a chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys
 12. vygenerovat si české locales, sudo locale-gen cs_CZ.UTF-8 a nastavit si časovou zónu, sudo dpkg-reconfigure tzdata
 13. upgradovat všechny balíky 14.04: sudo apt-get upgrade

Upgrade na 16.04

 1. nainstalovat balík update-manager-core: sudo apt-get install update-manager-core
 2. provést upgrade na novou LTS verzi: sudo do-release-upgrade -d
 3. schválit dočasné spuštění záložní instance sshd na portu 1022, povolit reload ssh, a případné přepsání konfiguračních souborů novými verzemi schválit (a/y)
 4. na konci povolit restart serveru

Přihlášení po upgradu na 16.04

 • pokud byl ugprade úspěšný, do 30 s po restartu se lze znovu přihlásit a mělo by nás přivítat nové Ubuntu 16.04:
ssh -p 10022 dev.rozletse.cz
Welcome to Ubuntu 16.04 LTS (GNU/Linux 3.16.6-042stab113.11 x86_64)
 
 * Documentation: https://help.ubuntu.com/
Last login: Sat Apr 23 15:25:50 2016 from xxx

Bash autocompletion

 • pro pohodlnou další práci je vhodné nainstalovat autocomplete: sudo apt-get install bash-completion a znovu se přihlásit, případně ještě upravit /etc/bash.bashrc

Instalace základních serverů

 1. webserver Apache (apache2), MySQL (MariaDB), Java JRE (openjdk-8-jdk-headless) a Tomcat (tomcat8): sudo apt-get install openjdk-8-jdk-headless mariadb-server-10.0 apache2 tomcat8 tomcat8-admin tomcat8-user php libapache2-mod-php Neinstalovat openjdk-9, není kompatibilní s tomcatem

Příprava Tomcat GUI manageru

 1. upravit login v /etc/tomcat8/tomcat-users.xml a přiřadit se do skupiny manager-gui
 2. přihlásit se v dev.rozletse.cz:8080/manager

Příprava SQL databáze

 1. zabezpečit SQL server např. dle návodu http://www.yassl.com/files/yassl_securing_mysql.pdf nebo pomocí skriptu mysql_secure_installation
 2. nainstalovat phpmyadmin či adminer, či ručně vytvořit nového SQL uživatele a databázi (např. cyclos/cyclos)
 3. v případě existující databáze kterou je nutné migrovat exportovat dosavadní SQL databázi, a tu naimportovat do nového SQL uživatele

Příprava WAR servletu s Cyclosem

 1. stáhnout zip s cyclos3 z https://sourceforge.net/projects/cyclos/files/Cyclos3/3.7.3/cyclos_3.7.3.zip/download a rozbalit jej, nebo zkopírovat existující cyclos z existujícího serveru ze složky tomcatu/webapps
 1. upravit war soubor nebo zkopírovaný cyclos v souboru cyclos/WEB-INF/classes/cyclos.properties - zejména nastavit SQL server, databázi a username
 2. zabalit zpátky do waru: jar cvf cyclos.war .
 3. war soubor přes tomcat manager deploynout

Test funkčního Cyclosu

Přístup na Cyclos z portu 80 příp. 443/ssl přes reverzní proxy Apache2

 • nastavení virtualhosta apache:
ProxyPass /cyclos ajp://127.0.0.1:8009/cyclos
ProxyPassReverse /cyclos ajp://127.0.0.1:8009/cyclos